Home / Informacje / MiGBP w Tyczynie

MiGBP w Tyczynie

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie (MiGBP) jest samorządową instytucją kultury,

jej organizatorem jest Gmina Tyczyn.


Struktura organizacyjna MiGBP w Tyczynie obejmuje, oprócz placówki macierzystej (Wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci), Filie w: Borku Starym, Hermanowej i Kielnarowej. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Obowiązkiem Organizatora jest zapewnienie Bibliotece sprzyjających warunków do rozwoju i prowadzenia działalności bibliotecznej.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.


Do szczegółowego zakresu działalności Biblioteki należy:

 

1. Gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domów oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym.
4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
5. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
6. Współdziałanie z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.


Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektor biblioteki podlega bezpośrednio Burmistrzowi Tyczyna.

 


 

 

Sponsorzy