Home / Informacje / Regulaminy

Regulaminy

WAŻNA INFORMACJA! MiGBP w Tyczynie informuje Czytelników, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulega Regulamin Wypożyczalni w Tyczynie oraz Filiach. Zasady korzystania z Wypożyczalni naszych bibliotek nie zmieniają się. Nowością jest wprowadzenie kary pieniężnej za nieterminowy zwrot książek: 20 gr za każdy egzemplarz za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (kary są naliczane przez system komputerowy). Przypominamy, że za książki niezwrócone przez dziecko odpowiadają materialnie rodzice lub prawni opiekunowie. Termin wypożyczenia książek w naszych bibliotekach wynosi 30 dni. Biblioteka może przypominać telefonicznie o terminie zwrotu wypożyczonych książek, które można prolongować nie więcej niż 2 razy. Szczegółowy Regulamin korzystania z Wypożyczalni znajduje się we wszystkich naszych bibliotekach.


Regulamin korzystania ze zbiorów
Wypożyczalni dla dorosłych i Czytelni, Oddziału dla dzieci oraz z Filii
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie

 

1. ZASADY OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Z Wypożyczalni dla dorosłych, Oddziału dla dzieci, Czytelni oraz Filii w: Borku Starym, Hermanowej i Kielnarowej, zwanych dalej „Biblioteką”, mogą korzystać wszystkie dorosłe osoby oraz młodzież i dzieci.

2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie powierzonych użytkownikowi materiałów.

4. Przy zapisie zgłaszający powinien:

 1. okazać dowód osobisty ze zdjęciem i numerem PESEL lub ważną legitymację szkolną w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej. Obcokrajowiec okazuje paszport, kartę stałego pobytu lub czasowego pobytu;
 2. zapoznać się z Regulaminem Wypożyczeń;
 3. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.

5. Karta biblioteczna (elektroniczna) jest generowana na podstawie karty zapisu i okazanego dowodu tożsamości — jedna karta upoważnia czytelnika do korzystania z wszystkich wypożyczalni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie, w których funkcjonuje moduł elektronicznego wypożyczania. Karta traci swoją ważność 31 grudnia. Ponownego uaktywnienia karty czytelnik musi dokonać osobiście w siedzibie Biblioteki, okazując dowód osobisty/legitymację. Dotyczy to również osób, którym zablokowano konto z powodu nieuregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

6. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

7. Przy zapisie osoby niepełnoletniej podstawą jest okazany dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna oraz legitymacja szkolna dziecka.

8. Czytelnik zobowiązany jest informować biblioteki o zmianie szkoły, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.

9. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Wypożyczalni.

10. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoją kartę.

 

2. ZASADY WYPOŻYCZANIA

 

§ 2

 

1. Od Czytelników, którzy ukończyli 15 lat, niebędących stałymi mieszkańcami gminy, może być pobierana od każdej wypożyczonej jednostki inwentarzowej kaucja pieniężna, zwrotna z chwilą oddania zbiorów.

2. Uczniowie szkół średnich są zwolnieni od wpłacania kaucji.

§ 3

 

1. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Bibliotekarze wyjaśniają czytelnikom, w jaki sposób korzystać z Biblioteki, udzielają też pomocy w odnalezieniu potrzebnych publikacji.

2. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 6 książek (limit konta czytelniczego). Czytelnik systematycznie lub zbyt długo przetrzymujący książki może mieć zmniejszony limit wypożyczeń. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Materiały zarezerwowane oczekują na odbiór przez 3 dni. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia kilku egzemplarzy tego samego tytułu.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Można je prolongować nie więcej niż 2 razy. Nie przedłuża się terminu zwrotu hitów czytelniczych (bestsellerów), książek, na których zwrot oczekuje wielu czytelników, oraz dokumentów elektronicznych. Po przekroczeniu regulaminowego terminu zwrotu książek nie można ich prolongować. W przypadku prolongaty telefonicznej lub przez e-mail czytelnik musi podać: nazwisko i imię oraz numery inwentarzowe i tytuły wypożyczonych książek.

4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w §2 pkt 2, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.

5. Czytelnik, który nie ma stałego miejsca zamieszkania, może korzystać na miejscu z księgozbioru.

6. W przypadku, gdy Biblioteka nie posiada w zbiorach książki potrzebnej czytelnikowi, istnieje możliwość sprowadzenia danej pozycji w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty sprowadzenia książki ponosi czytelnik).

7. Na życzenie czytelnika Biblioteka sprowadza kserokopię materiałów bibliotecznych gromadzonych w innych bibliotekach (koszty ponosi czytelnik).

8. Książka sprowadzona przez wypożyczenia międzybiblioteczne udostępniana jest tylko na miejscu w czytelni.

9. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana książka.

10. Biblioteka nie wypożyczy książek, jeżeli czytelnik ma nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki lub jest pod wpływem alkoholu.

11. Do domu nie wypożycza się bieżących numerów czasopism.

 

3. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 

§ 4

 

1. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów Biblioteka pobiera karę pieniężną według zasad określonych w Wykazie usług i opłat, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Przy wypożyczaniu elektronicznym za przetrzymywanie książek opłaty pobierane są zgodnie z naliczeniem komputerowym.

3. Biblioteka zastrzega sobie zmianę w wysokości opłat za przetrzymywanie książek.

4. Biblioteka stosuje upomnienia: ustne, telefoniczne, pisemne oraz drogą elektroniczną.

5. Biblioteka ma prawo pobierać kary oraz podawać czytelników uchylających się od zwrotu książek do windykacji bez wysyłania upomnień. BIBLIOTEKA NIE MA OBOWIĄZKU PRZYPOMINAĆ CZYTELNIKOM O TERMINIE ZWROTU KSIĄŻEK.

6. Za wysyłanie upomnień Biblioteka pobiera opłatę zgodną z cennikiem usług i opłat obowiązujących w Bibliotece.

7. Jeżeli czytelnik odmawia uiszczenia opłat za przetrzymanie książek, Biblioteka dochodzi swoich praw na drodze prawnej.

8. Czytelnik, który wpłacił kaucję, otrzymuje jej zwrot po oddaniu książek. Jeżeli czytelnik nie odda książek w terminie 6 miesięcy od daty ich wypożyczenia lub odda zniszczone, kaucja zostaje wpłacona do kasy MiGBP w Tyczynie i przeznaczona na zakup nowych książek.

 

4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 

§ 5

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością Biblioteki, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

2. W przypadku niezwrócenia, zagubienia, uszkodzenia książki czytelnik zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody w jednej z następujących form:

 1. dostarczyć pozycję tego samego autora, o tym samym tytule (nowe wydanie);
 2. dostarczyć - po uzgodnieniu z bibliotekarzem - pozycję o innym tytule, z tej samej dziedziny wiedzy (lub innej) a przydatnej dla czytelników Biblioteki;
 3. uiścić opłatę, której wysokość ustala dyżurujący bibliotekarz (w zależności od aktualnej wartości książki na rynku).

3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik, a za czytelników niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Wysokość opłaty (odszkodowania) ustala pracownik wypożyczalni i wynosi ona aktualną wartość zagubionego materiału bibliotecznego. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednej części dzieła wielotomowego czytelnik odpowiada tak, jak za zniszczenie lub zgubienie całości. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje pokwitowanie.

5. Zbyt częste gubienie lub niszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych może spowodować utratę prawa korzystania z Biblioteki.

 

5. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 

§ 6

 

1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami.

2. Korzystanie ze zbiorów czytelni jest bezpłatne.

3. Ze zbiorów Czytelni można korzystać tylko na miejscu.

4. Zbiorów Czytelni z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

5. Do czasopism bieżących czytelnik ma wolny dostęp i może skorzystać z nich na miejscu. Wypożyczenie czasopism bibliotekarz ewidencjonuje w rejestrze wypożyczeń czasopism.

6. Czytelnik korzystający z czytelni powinien:

 1. zgłosić chęć skorzystania ze zbiorów czytelni dyżurującemu bibliotekarzowi,
 2. pozostawić torby, plecaki, itp. oraz wierzchnie okrycie w wyznaczonym miejscu,
 3. okazać ważny dowód tożsamości i wpisać się do odpowiedniego rejestru w czytelni.

7. Książki z księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz, on też dokonuje wpisu do rejestru wypożyczeń w Czytelni.

8. Wypożyczonych książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić z Czytelni. Przed jej opuszczeniem czytelnik zwraca wypożyczone materiały.

9. W Czytelni czytelnik może korzystać ze zbiorów bibliotecznych, jak i materiałów własnych. Fakt wniesienia do Czytelni materiałów własnych czytelnik powinien zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

 

6. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ

 

§ 7

 

1. Z Czytelni Internetowej można korzystać w godzinach pracy Biblioteki.

2. Korzystanie ze stanowisk komputerowych i Internetu jest bezpłatne.

3. Podstawą do korzystania z usług Czytelni Internetowej jest zapoznanie się z regulaminem i wpisanie do rejestru w czytelni. Dane te będą wykorzystane do celów statystycznych.

4. Stanowiska komputerowe służą głównie do celów edukacyjnych — poszukiwania materiałów informacyjnych oraz materiałów niezbędnych do zdobywania wiedzy i samokształcenia.

5. W Czytelni można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się użytkownikowi instalowania innych programów oraz dokonywania zmian w istniejących programach i ustawieniach systemowych zainstalowanych na dysku lokalnym komputera.

6. Wyniki pracy można zapisać na nośniku pamięci lub wydrukować. Odpłatność za wydruki określa cennik usług Biblioteki.

7. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych.

8. Użytkownik stanowiska komputerowego wyraża zgodę na monitorowanie jego pracy przez dyżurującego bibliotekarza.

9. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest pozostawić go w konfiguracji zastanej i usunąć zapisane przez siebie dane.

10. W przypadku pozostawienia plików przez użytkownika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarzy.

11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.

12. Bibliotekarz może odmówić dostępu do komputera, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem.

13. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas ten może być wydłużony.

14. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba, w wyjątkowych wypadkach dwie.

15. Zabrania się wykorzystania Internetu do: przesyłania, udostępniania i korzystania z danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe.

16. Zabrania się wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.

17. Zabrania się konsumowania artykułów spożywczych i picia napojów przy komputerze.

18. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

19. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu powoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza. Od takiej decyzji można się odwołać do MiGBP w Tyczynie.

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

§ 8

 

1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie.

2. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności wypożyczanie zbiorów, udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu), umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książki i czytelnictwa.

3. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883), jak również prawo do kontroli przetwarzania danych przewidziane art. 32 ustawy.

4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych.

5. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt. 2.

 

8. OPŁATY

 

§ 9

 

1. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz korzystanie z komputerów i Internetu w Bibliotece jest bezpłatne.

2. Biblioteka może pobierać opłaty na podstawie art. 14 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.):
     - za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
     - za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
     - w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
     - za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
     - za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Usługi reprograficzne na użytek czytelników wykonuje się w Bibliotece zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz.83 z 1994 r., tekst jednolity — Dz.U. Nr 90, późn. 631 z 2006 r. z późn. zm.).

4. Szczegółowe zasady dotyczące zakresu i wysokości opłat zawarte są w Wykazie usług i opłat, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Za opłaty pobierane od czytelników Biblioteka wystawia pokwitowanie.

 

9. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

§ 10

 

1. W Wypożyczalni zabrania się: korzystania z telefonów komórkowych, prowadzenia głośnych rozmów, spożywania posiłków i napojów, handlu, przebywania osób nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających, wprowadzania rowerów, zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych), jazdy na rolkach. W ww. przypadkach bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi.

2. W przypadku agresywnego lub niestosownego zachowania się czytelników na terenie Biblioteki dyżurny pracownik ma prawo wezwać policję.

3. We wszystkich pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 11

 

1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki i podległych  placówek:

 1. decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki,
 2. sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Biblioteki, a pod czas jego nieobecności dyżurujący bibliotekarz.

3. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do Księgi uwag i wniosków znajdującej się w Bibliotece.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

5. Zmiany w regulaminie sygnalizowane są poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w Bibliotece.

 


Załączniki Nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni, Oddziału dla dzieci i Czytelni MiGBP w Tyczynie

 

WYKAZ USŁUG I OPŁAT
obowiązujący w Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie

WYPOŻYCZENIA

 

► Nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych - 0,20 zł za każdy rozpoczęty dzień za każdy egz.

► Niezwrócone, uszkodzone lub zniszczone zbiory biblioteczne - aktualna cena rynkowa dokumentu bibliotecznego (książki, dokumentu specjalnego)

► Upomnienie - list zwykły - według poniesionych kosztów

► Upomnienie — wezwanie ostateczne - aktualna cena przesyłki listowej – poleconej

► Wpłata na konto zabezpieczeń na poczet wypożyczenia książki (kaucja), za 1 wol. (wpłata do zwrotu) - w zależności od wartości dzieła

► Wypożyczenie książki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych - według poniesionych kosztów

 

USŁUGI REPROGRAFICZNE

 

► Kserokopia/druk tekstu 1 strony formatu A4 czarno-biała: 0,30 zł

► Kserokopia/druk tekstu 1 strony formatu A3 czarno-biała: 0,60 zł

► Kserokopia/druk tekst kolorowy - 1 strona formatu A4: 0,50 – 1,00 zł

► Druk kolorowy ze zdjęciem, rysunkiem, clipem itp.:

      - do ½ strony A4  - 1 strona – 3,00

      - do ¾ strony A4 – 1 strona – 4,50 zł

      - do 1 strony A4 – 1 strona – 6,00 zł

► Skanowanie: 1,00 zł od strony

 

Sponsorzy

More hints replica watches china.you can try these out https://www.careedit.com/.website link replica watches.check out the post right here www.watchreplica.cn.inexpensive https://www.rolexeconomico.com/.check my site replica watches.look at these guys best replica watch site 2022.visit https://richardmille.casa.why not try these out quality replica watch.Lady knockoff watches.many perfect rolex.successful feeling https://www.bankingwatches.com.check it out noob factory.check my source replica breitling.Clicking Here https://www.traveltagheuer.com/.check my reference franck muller replica.read this post here showhublot.visit their website drugstorewatches.official site tag heuer replica.go to my site https://www.loansbreitling.com/.