Uwaga! Konkurs na zakładkę do książki

Uwaga! Konkurs na zakładkę do książki
2021-02-05

Książka bez zakładki jest jak uczeń bez... piórnika, dlatego serdecznie zapraszamy przedszkolaków, uczniów kl. 0-3 oraz świetlic szkolnych z gminy Tyczyn do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na wykonanie zakładki do książki.


 

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO
na wykonanie ZAKŁADKI DO KSIĄŻKI

 

ORGANIZATOR:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie, ul. Mickiewicza 1, kontakt pod nr. telefonu: 17 22 19 410, e-mail: bibliotekatyczyn@o2.pl  lub  biblioteka@tyczyn-biblioteka.pl

 

CELE KONKURSU: 

Pobudzenie zainteresowania książką, popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych, rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci.

   

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zakładki do książki w rozmiarze 21 x 6 cm w dowolnej technice. Jeden uczestnik  może przedłożyć do konkursu tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

2. Prace podpisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa i nazwa placówki, do której uczęszcza, imię i nazwisko wychowawcy) należy dostarczyć do siedziby Organizatora wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (do pobrania w bibliotece lub poniżej). Brak Karty Zgłoszenia będzie równoznaczny z brakiem możliwości udziału w konkursie.

3. Prace dostarczone na konkurs stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane uczestnikom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności do złożonych prac.

4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w Karcie Zgłoszenia. W imieniu osób niepełnoletnich zgody udzielają rodzice lub opiekunowie prawni.

 

ADRESACI KONKURSU:
Dzieci z przedszkoli, uczniowie z kl. 0-3 oraz świetlic szkolnych z gminy Tyczyn.

 

KRYTERIA OCENY PRAC:
Pomysłowość, estetyka, samodzielność wykonania, wiek.

 

TERMIN:
Prace należy dostarczyć do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie do 15.03.2021 r. Zakładki oceni powołana komisja. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Informacje znajdą się także na stronie internetowej biblioteki wraz z wystawą prac przygotowaną także w formie on-line. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” - ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”), informujemy iż:

  • Administratorem danych osobowych jest MiGBP w Tyczynie, ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn,
  • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:  iod.poczta@gmail.com.
  • Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, jego dokumentacji oraz w związku z wydaniem nagrody – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • Dane osobowe podawane są przez uczestników dobrowolnie, a odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwością udziału w konkursie.
  • Dane mogą zostać udostępnione tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach, w tym przepisach archiwalnych.
  • Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, może też cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej cofnięciem.
  • Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli uzna, że naruszono przepisy RODO.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Pliki do pobrania:

Sponsorzy